НАЧАЛО > ПРОЕКТИ > ТЕКУЩИ > ПРОЕКТ „ГРАЖДАНИ ЗА ПРОЗРАЧНО МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН“

Проект „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“

Проектът е финансиран по конкурсa „Добро управление на местно ниво“ на фондация „Америка за България“, програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“
Срок: 01.01.2021-30.06.2022

Проектът на фондация „Съвременна плевенска медия“ „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“ има за цел да информира обществеността в региона за постиженията и мерките, предприети с цел повишаване на прозрачността и почтеността на 11-те общини в област Плевен, и да активизира гражданите за осъществяване на постоянен контрол над местната власт, с акцент върху обществените поръчки.
Според резултати от проучване на „Евробарометър“ за възприятието за корупция, проведено през декември 2019 г. в 28 държави, над половината (51%) българи смятат, че ситуацията с корупцията в страната се е влошила през последните 3 години. За 80% корупцията е широко разпространена, а почти осем от десет българи (78%) смятат, че единственият начин да успееш в бизнеса в България е ако имаш връзки с политици. Запитани дали лично са били засегнати от корупция във всекидневието си, с „да“, отговарят 28% от българите. Но образът на властите като масово корумпирани е категоричен – 79% казват, че така е в обществените институции на местни и регионално ниво, а за тези на национално ниво тази оценка посочват 84%.
Борбата с корупцията продължава да е едно от основните предизвикателства пред развитието на пазарната икономика в България. Преобладават възприятия за корупционно поведение и процъфтяващи конфликти на интереси в сектора на обществените поръчки. Това личи и от устойчиво ниската позиция, заемана от България в класацията на Transparency International съгласно Индекса за възприятие на корупцията в продължение на много години. За 2019 г. този индекс е 43 пункта, като страната ни заема 74 място в световната класация и продължава да е последна в ЕС, където средната стойност на индекса е 64,32.
Макар да има и други фактори, пряка е връзката между нивото на корупция и нивото на инвестиции. Област Плевен не е сред атрактивните за чуждестранните инвеститори. По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2018 г. са 126.0 млн. евро, което е с 44.4% по-малко в сравнение с 2017 г. По размер на чуждестранните инвестиции област Плевен заема 19-о място в страната.
Доклад на Световната банка от февруари 2019 г. „Оценка на системата за обществени поръчки в Република България“ (https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/05/Bulgaria-RAS-Procurement-Report-Component-3-BG.pdf)
препоръчва разработване на план за ангажиране на заинтересованите страни като подход за активиране на стратегията за обществени поръчки.
В тази посока ще са дейностите по нашия проект. Екипът на ФСПМ има дългогодишен журналистически и издателски опит, който включва работа с публични регистри, какъвто е Регистърът, а сега Портал за обществени поръчки, Рейтингът на активната прозрачност на „Програма достъп до информация“, умения за проучване и анализ. Ще проучим и следим прозрачността в интернет страниците на 11-те общини в област Плевен и особено раздел „Профил на купувача“. Ще привлечем и обучим в това журналисти и активни граждани. Ще проведем анкети с бизнеса и обществеността. Ще публикуваме резултатите от работата си текущо, а финалният анализ ще предоставим на местните власти и Областна администрация – Плевен.
Очакваният резултат е чрез „осветляване“ на евентуални нарушения да се създаде среда за тяхната превенция и избягване на вредните последствия за общините.
Цитираното проучване на Евробарометър показва още, че българите не са сигурни къде трябва да се съобщи за корупция. Всеки четвърти (23%) отговаря с „Не знам“, докато в ЕС този процент е 7. Всеки трети казва, че ще отиде в полицията, следват медиите (20%) и чак тогава специализираната агенция за борба с корупцията (18%).
Публикациите за и в резултат на проекта ще бъдат публикувани в информационния сайт www.posredniknews.com, ще бъдат предоставени на местни и регионални медии в Плевен и областта, както и на национални онлайн и печатни медии.

„Подкрепата за фондация „Съвременна плевенска медия“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на фондация „Съвременна плевенска медия“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори“.

Споделете ни...